Каква е основната цел на паричния бюджет?

Касовият бюджет подробно описва притока и изхода на парични средства на компанията през определен бюджетен период, например месец, тримесечие или година. Основната му цел е да предостави статуса на касовата позиция на компанията по всяко време. Това помага на компанията да вземе критични решения, като например създаване на парични резерви, за да предприеме мерки за прогнозен недостиг и разумно използване на излишните средства. Освен това касовият бюджет помага за приоритизиране на плащанията през бюджетния период. Той също така помага при анализирането на разликите в бюджета спрямо действителните разлики в паричния поток и отток.

Какво представлява краткосрочният паричен бюджет?

Краткосрочните парични бюджети имат за цел да разрешат нуждите от парични средства на седмична или месечна база. Тези бюджети помагат да се прогнозират плащанията, които се нуждаят от незабавно разпределение на средства, и да се идентифицират източници, които могат да помогнат за компенсиране на това изискване. Краткосрочните бюджети също помагат да се определят краткосрочните инвестиции, които могат да спечелят лихва, докато фондът не се използва. Например, ако свръхдоходът е наличен за няколко седмици, той може да бъде инвестиран в краткосрочни депозити или в акции и акции, които могат да спечелят междинен доход за бъдещи нужди.

Разбиране на междинния касов бюджет

Междинните бюджети обикновено са предназначени за 12-месечни периоди. Те обикновено се създават в края на годината за следващия период въз основа на транзакциите за текущата година. При изготвянето на бюджета ръководството взема предвид аспекти като сезонни вариации в бизнеса и циклични промени, които променят динамиката на бюджета, с изключение на рутинните приходи и разходи. Въз основа на тези оценки те вземат решения относно годишните изисквания за заеми и плановете за натрупани сметки.

Междинните бюджети също така предвиждат годишни увеличения за служителите, изплащания на основния заем и застрахователни плащания. Във връзка с притока, той отчита натрупването на лихви, пренесените приходи от продажби от предходната година и подновяванията на депозитите.

Какво е дългосрочен бюджет?

Дългосрочните бюджети на паричните потоци се разпределят предимно в продължение на няколко години. Тези бюджети подпомагат вземането на стратегически решения като капиталови инвестиции в машини и инфраструктура, планове за бизнес разнообразие и прогнозиране на разходите за работна ръка. Въз основа на дългосрочната прогноза, компанията изгражда устойчиви парични резерви, които помагат при изпълнението на плановете. Ръководството създава дългосрочни бюджети, от които се извличат различни междинни и краткосрочни бюджети за съответните периоди от време. След това те се управляват ефективно с помощта на експерти.

Предизвикателства на паричния бюджет

Трябва внимателно да планирате своите касови бюджети, особено ако вашата компания е нова и предишните записи, които можете да използвате за справка, не са налични. Някои разходи като заплати на служителите, изплащания на доставчици и дребни пари са рутинни и лесно се планират в бюджета. За развиващите се компании обаче не можете лесно да планирате някои променливи. Тези променливи могат да включват внезапни капиталови инвестиции в инфраструктура, оборудване за растеж на бизнеса и неочаквани ремонти и поддръжка.

Продажбите също могат да бъдат източник на проблема. Намалените продажби намаляват притока на пари, докато прекомерните продажби водят до безпрецедентно увеличение на разходите като закупуване на суровини, заплати за извънреден труд, опаковане и транспорт. Тези непланирани разходи могат да доведат до недостиг на пари, който възпрепятства растежа на компанията, което прави касовите бюджети още по-критични.