Как да свържете Time Capsule към MacBook Pro

Архивирането на важни данни е от първостепенно значение за сигурността на вашия малък бизнес. Използвайки Time Capsule на Apple, получавате както безжичен рутер за вашата интернет мрежа, така и външен твърд диск за архивиране на данни. Свързването на устройството с вашия интернет модем ви позволява да се свържете с Time Capsule с помощта на вашия MacBook Pro. Можете да използвате Time Capsule, за да създадете нова безжична мрежа, или да я добавите към съществуваща мрежа. Веднъж свързан, Time Capsule работи с приложението Time Machine на Apple, за да архивира вашите данни и да ви осигури спокойствие.

1

Включете единия край на вашия Ethernet кабел в WAN порта на Time Capsule. Включете другия край в отворен Ethernet порт на вашия модем.

2

Включете захранващия кабел на Time Capsule в устройството, като включите другия край в отворен контакт. Отворете папката "Applications" на вашия MacBook Pro и отворете папката "Utilities".

3

Изберете AirPort Utility. Изберете Time Capsule, когато се отвори помощната програма AirPort и изберете „Напред“. Използвайте указанията на екрана, за да настроите вашата безжична мрежа с Time Capsule или да добавите устройството към съществуваща мрежа.

Архивиране на данни

1

Щракнете върху менюто на Apple на вашия MacBook Pro и изберете „Системни предпочитания“. Отворете „Машина на времето“ и се уверете, че плъзгачът е в положение „Включено“.

2

Изберете Time Capsule като желаното устройство за архивиране. Ако не бъдете автоматично помолени да изберете диск, изберете „Change Disk“, „Time Capsule“ и „Use for Backup“.

3

Въведете паролата на вашата Time Capsule, когато бъдете подканени и щракнете върху „Свързване“. Позволете на Time Capsule да архивира вашите данни без прекъсване. Спирането на архива преждевременно може да доведе до проблеми.